Monday, August 15, 2011

Τρέμει ο Βενιζέλος τον Άνθιμο περισσότερο από την τρόικα;

Θα πρέπει ο υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, να τρέμει... τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμο, περισσότερο από την τρόικα...;
Η απάντηση του μητροπολίτη είναι σαφώς όχι. Και για να γίνουμε πιο κατανοητοί, ο κ. Άνθιμος απάντησε άμεσα με επιστολή του προς την εφημερίδα "Το Βήμα", στο άρθρο του Ρ. Σωμερίτη, που είχει τίτλο "Οι βωμοί και το παγκάρι".
Στο άρθρο του ο κ. Σωμερίτης ανέφερε πως ο υπουργός Οικονομικών υπέγραψε τη συνέχιση της μισθοδοσίας των κληρικών από το κράτος και τόνισε πως δεν θα αγγίξει την εκκλησιαστική περιουσία. Ανέφερε, μάλιστα, πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα πρέπει να τρέμει τον Άνθιμο περισσότερο και από την τρόικα. Όλα αυτά προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Χθες έστειλε επιστολή προς το "Βήμα", ζητώντας να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Η επιστολή
Παραθέτουμε την επιστολή όπως ακριβώς την έχει γράψει ο κ. Άνθιμος. Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, πως οι σχέσεις του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την περιγραφή που κάνει ο αρθρογράφος.

"Δικαιοῦμαι καὶ ὑποχρεοῦμαι νὰ ἀπαντήσω στὸ ἄρθρο «Οἱ Βωμοὶ καὶ τὸ παγκάρι» τοῦ κ. Ριχάρδου Σωμερίτη ποὺ ἐδημοσιεύθηκε στὸ «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 10-7-2011, καὶ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μείνῃ ἀμάχητο, διότι γέμει ἀνακριβειῶν καὶ προκαταλήψεως. Ἔχω ἀναγνώσει πολλὰ κείμενα τοῦ κ. Ρ.Σ., ἀπὸ παλαιά, στὸ «ΒΗΜΑ», καὶ γνωρίζω τὶς ἀπόψεις του καὶ τὴν ἀρνητικὴ στάση του ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας.
Τὸ περίβλημα τῶν ὑποκειμενικῶν ἀπόψεών του εἶναι τὸ εἰσαγγελικὸν ὕφος, καὶ ἂς δεχθοῦμε ὅτι εἶναι δικαίωμά του, ὅσον καὶ ἂν εἶναι ἀντιπαθὲς στὴ δημοσιογραφία. Παραθέτω τώρα τὶς ἀπαντήσεις μου στὸ ὡς ἄνω δημοσίευμα τοῦ κ. Ρ.Σωμερίτη, χάριν καὶ τῶν ἀναγνωστῶν σας.

1. Ἡ μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἶναι ὑποχρέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους πρὸς τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δι’ ὅσα ἔπραξε καὶ προσέφερε ὁ αἰώνιος αὐτὸς θεσμὸς στὰ τετρακόσια χρόνια δουλείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀφοῦ διετήρησε τὴν ὀρθόδοξη πίστη στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ μας, ἐκράτησε γνήσια τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα σὲ τόσες γενεές, καὶ ἦταν πάντοτε πρώτη ἡ Ἐκκλησία σὲ ὅλα τὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα καὶ πρὸ πάντων στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἕνδεκα (11) πατριάρχες ἀπαγχονίσθηκαν ἢ ἐπνίγησαν στὸ Βόσπορο, ἑκατὸ (100) περίπου Ἀρχιερεῖς ἐβασανίσθησαν καὶ ἐφονεύθησαν, ἀπὸ τὸν Διονύσιο τὸν Σκυλόσοφο μέχρι τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης, ἐνῷ σὲ ἕξι χιλιάδες (6.000) ὑπολογίζονται οἱ θανατωθέντες λειτουργοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 γιὰ τὴν ἐλευθερία μας. Ὅλους αὐτοὺς ἀκολούθησε ὁ ὑπόδουλος χριστιανικὸς λαὸς καὶ ἔκανε πολλαπλάσιες θυσίες γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.

2. «Ἡ τεράστια ἐκκλησιαστικὴ περιουσία» κατὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ κ. Ρ.Σ. εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνας μῦθος. Ἄλλοι πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν γιὰ «πακτωλὸ χρημάτων καὶ ἀμύθητη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας». Πρόκειται γιὰ ἀσύστολα ψεύδη! Τὸ μεγάλο τμῆμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐδόθηκε στὸ ἑλληνικὸ Κράτος τὸ 1834 γιὰ τοὺς ἀκτήμονες καὶ τὸ δεύτερο τμῆμα ἐκτάσεως 750.000 στρεμμάτων ἐδόθηκε καὶ πάλι στὸ Κράτος γιὰ τοὺς ἀκτήμονες τὸ 1952. Τὸ 1922 χάριν τῶν προσφύγων ἡ Ἐκκλησία διέθεσε ὅλα τὰ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀφιερώματα τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν Μονῶν γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὴν ἀποκατάστασή τους. Τὰ ἀστικὰ ἀκίνητα τοῦ ἄλλοτε ΟΔΕΠ καὶ τώρα τῆς ΕΚΥΟ μόλις ποὺ καλύπτουν τὴν μισθοδοσία τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῶν Ὑπηρεσιῶν αὐτῆς.

3. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος δὲν «προσυπ-έγραψε» ἀπολύτως τίποτε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὡς ἀναληθῶς γράφει ὁ συνεργάτης σας κ. Ρ.Σ., καὶ ἡ ἀναφορά του στὴ στάση τοῦ κ. Εὐ. Βενιζέλου ἔναντι ἐμοῦ ὡς Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης εἶναι παντελῶς ἀνύπαρκτη, ψευδής, καὶ τόσον ἀγενὴς ἀπέναντί μας, ὥστε ντρέπομαι νὰ τὴν καταγράψω ἐδῶ καὶ πάλιν. Διευκρινίζω ὅτι ὁ κ. Βενιζέλος τὸ μόνο ποὺ ἐχαρακτήρισεν ὡς ἀνακριβὲς καὶ ἀνύπαρκτο σχέδιο, εἶναι «ὅτι οἱ μισθοὶ τῶν ἐφημερίων θὰ μειωθοῦν κατὰ 50%». Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ ἐπικοινωνία του μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ οἱ ἑκατέρωθεν διαβεβαιώσεις ποὺ διετυπώθησαν, εἶχαν ὡς σκοπὸ τὴν δημιουργία ἑνὸς κλίματος ἑνότητος τῶν δύο θεσμῶν τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μας βίου, ποὺ εἶναι πάντοτε, ἀλλ’ ἰδιαίτερα τώρα, τόσο χρήσιμο γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη κρίση ποὺ περνᾶμε.

4. Ὡς Ἐπισκοπος τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οὐδέποτε παρέστησα ἐμαυτὸν ὡς «ἀγανακτισμένο» ὅπως κακοβούλως μὲ χαρακτηρίζει ὁ κ. Ρ.Σ., ἐπειδὴ ὁ ἀτυχήσας σὲ ὅλο τὸ ὑπὸ κρίση δημοσίευμά του, ἐμφανίζεται νὰ μὴ γνωρίζῃ ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, αἰσθάνονται λυτρωμένοι στὴ ζωή τους, μὲ τὴν δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν προσωπική τους μετάνοια γιὰ τὰ λάθη τους.

5. Ὀφείλω νὰ πληροφορήσω ἐπίσης τὸν κ. Ρ.Σωμερίτη, ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 2010 ὅλα τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱερὰ Σύνοδος, Μητροπόλεις, Ἱεροὶ Ναοί, Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ἱδρύματα ἐπλήρωσαν ὅλους τοὺς νομοθετημένους νέους φόρους στὸ Κράτος μας. Τὰ ἀπο-δεικτικὰ χαρτιά μας εἶναι στὴ διάθεση κάθε ἐνδιαφερομένου. Ὁ κ. Σωμερίτης εἰρωνεύεται καὶ τὰ συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καλύπτουν ἡμερησίως πάνω ἀπὸ 10.000 περιπτώσεις ἀνέχειας τῶν ἀδελφῶν μας. Γι’ αὐτὸ ὅμως τὸν συμβουλεύω : κύριε Ριχάρδο, «μὴ παίζετε ἐν οὐ παικτοῖς», «κοινὴ γὰρ ἡ τύχη καὶ τὸ μέλλον ἀόρατον".

0 comments:

Post a Comment